Privacybeleid

Inleiding

Versie 1.23 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01/09/2023

Wij zijn zeer verheugd dat u interesse heeft getoond in ons bedrijf. Daarom nodigt GS Vertalingen haar klanten uit de tijd te nemen om dit privacybeleid goed door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van GS Vertalingen. U dient zich ervan bewust te zijn dat GS Vertalingen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

GS Vertalingen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk behandeld wordt. GS Vertalingen verwerkt daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die zij over u en uw gebruik van de diensten hebben verzameld. GS Vertalingen stelt uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Op deze pagina laat GS Vertalingen u weten welke gegevens verzameld worden wanneer u de website gebruikt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe hiermee uw gebruikservaring verbeterd wordt.

Dit privacybeleid is opgesteld om degenen die zich zorgen maken over de manier waarop hun 'persoonlijk identificeerbare informatie' (PII) online wordt gebruikt, beter van dienst te zijn. PII, zoals beschreven in de privacywetgeving en informatiebeveiliging, is informatie die op zichzelf of samen met andere informatie kan worden gebruikt om één persoon te identificeren, te contacteren of te lokaliseren, of om een persoon in een context te identificeren. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door om een duidelijk inzicht te krijgen in hoe wij uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie verzamelen, gebruiken, beschermen of anderszins behandelen in overeenstemming met onze website.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, geschiedt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en in overeenstemming met de voor GS Vertalingen geldende landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het algemene publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

GS Vertalingen heeft talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan echter in principe veiligheidsleemten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens via alternatieve wegen aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon of per brief.

Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van GS Vertalingen is gebaseerd op de voorwaarden die de Europese wetgever hanteert voor de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Deze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, leggen wij eerst de in dit privacybeleid gebruikte terminologie uit.

Persoonlijke gegevens

Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Gegevenssubject

De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.

Verwerking

Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of reeks handelingen uitgevoerd met betrekking tot persoonsgegevens of een reeks persoonsgegevens, al dan niet met behulp van geautomatiseerde processen, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, wijzigen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van verzending, verspreiding of op enige andere manier beschikbaar stellen, aanpassing of combineren, beperken, verwijderen of vernietigen.

Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

Profilering

Profilering: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om aspecten met betrekking tot diens arbeidsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Verantwoordelijke voor de verwerking of verantwoordelijke voor de verwerking

De voor de verwerking verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden bepaald.

Processor

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet aan derden. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, naar gelang van de doeleinden van de verwerking.

Derde

Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken.

Toestemming

Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling te kennen geeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

De controleur

De controller GS Vertalingen is gevestigd te Pelikaanstraat 42 bus 42, 2018 Antwerpen, Belgiëen is geregistreerd bij het KBO met het ondernemingsnummer BE0787.696.022.

Deze verantwoordelijke voor de verwerking is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: GS-Translations.eu
E-mail: [email protected]

Vragen over het privacybeleid kunnen worden gericht aan [email protected]

Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van GS Vertalingen verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server.

Verzameld mag worden:

 • (1) de gebruikte browsertypes en -versies,
 • (2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem,
 • (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde referrers),
 • (4) de subwebsites,
 • (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de internetsite,
 • (6) een internetprotocoladres (IP-adres),
 • (7) de internetprovider van het toegangssysteem,
 • (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt bij aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt GS Vertalingen geen conclusies over de betrokkene.

Deze informatie is eerder nodig om:

 • (1) de inhoud van onze website correct te leveren,
 • (2) de inhoud van onze website en de reclame te optimaliseren,
 • (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie te waarborgen,
 • (4) de wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval.

Daarom analyseert GS Vertalingen anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren en een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt, betreffen voornamelijk de gegevens die de consument zelf invoert via de verschillende pagina's van de website en die GS Vertalingen verkrijgt door het gebruik van de website en/of producten en/of diensten.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft GS Vertalingen talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijnen voor persoonsgegevens

GS Vertalingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De bewaartermijn kan daarom per gegeven verschillen, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (om te voldoen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is GS Vertalingen verplicht factuurgegevens maximaal 7 jaar te bewaren) of vanuit de wettelijke noodzaak om bepaalde gegevens te bewaren als bewijsmateriaal, in geval van geschillen tot maximaal 10 jaar.

Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard beperkt toegankelijk. Daarom worden de bewaartermijnen voor de volgende categorieën persoonsgegevens gehanteerd in geval van inactieve of overbodige gegevens:

 • Persoonlijke gegevens en rekeninggegevens: 5 jaar
 • Adres en bedrijfsgegevens: 5 jaar
 • Betalingsgegevens: 1 jaar
 • Factuurgegevens: 7 jaar

Indien het opslagdoel niet van toepassing is, of indien een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig afgeschermd of gewist overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

GS Vertalingen verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en geeft deze ook niet door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rechten van de betrokkene

Bevestigingsrecht

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt.

Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Recht op toegang en transparantie

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te allen tijde kosteloos informatie over zijn opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking;
 • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt bepaald;
 • het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te verlangen, of om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
 • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede over het belang en de beoogde gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Voorts heeft de betrokkene het recht te vernemen of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene recht op informatie over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht van toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Recht op correctie en verwijdering van gegevens

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Recht om vergeten te worden

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat zijn persoonsgegevens zonder onnodige vertraging worden gewist, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
 • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR, of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, en wanneer er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is.
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de GDPR.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de GDPR.

Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst te verzoeken om verwijdering van de door GS Vertalingen opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Een medewerker van GS Vertalingen zal er onverwijld voor zorgen dat het verzoek tot wissen onmiddellijk wordt ingewilligd.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht dat alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens door die voor de verwerking verantwoordelijken worden gewist, voor zover verwerking niet vereist is.

Een medewerker van GS Vertalingen regelt in individuele gevallen de noodzakelijke maatregelen.

Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.

De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar gemaakt tegen verwerking in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst te verzoeken om beperking van de verwerking van de door GS Vertalingen opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. GS Vertalingen zal de beperking van de verwerking regelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht om deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR, en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere te laten overdragen, wanneer dit technisch haalbaar is en geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot elke medewerker van GS Vertalingen.

Recht op bezwaar

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

GS Vertalingen zal in geval van bezwaar de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien GS Vertalingen persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing, heeft de betrokkene het recht zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zal GS Vertalingen de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door GS Vertalingen voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke medewerker van GS Vertalingen. Daarnaast staat het de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, gebruik te maken van zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, zolang het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan bij EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin ook passende maatregelen zijn vastgesteld ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, treft GS Vertalingen passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.

Als de betrokkene de rechten betreffende geautomatiseerde individuele besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van GS Vertalingen.

Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Indien de betrokkene het recht wil uitoefenen om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van GS Vertalingen.

Vragen en contactinformatie

De website van GS Vertalingen bevat een contactpagina waar de gebruiker rechtstreeks contact met het bedrijf kan opnemen en rechtstreeks met GS Vertalingen kan communiceren. Wanneer een persoon per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke persoon, worden de door die persoon verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen.

Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, worden opgeslagen om de betrokkene te kunnen verwerken of contact met hem op te nemen. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Als u de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, wilt inzien, corrigeren, wijzigen of verwijderen, een klacht wilt indienen of gewoon meer informatie wilt, kunt u ons rechtstreeks een e-mail sturen naar: [email protected]

Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Google Analytics

Op deze website heeft de controller de component van Google Analytics (met de anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website waar iemand vandaan komt (de zogenaamde referrer), welke subpagina's zijn bezocht, of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Webanalyse wordt vooral gebruikt voor de optimalisering van een website en om een kosten-batenanalyse van internetreclame te maken.

Voor de webanalyse via Google Analytics gebruikt de controller de toepassing "_gat. _anonymizeIp". Door middel van deze toepassing wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd wanneer hij vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte onze websites bezoekt.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van het verkeer op onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te maken die de activiteiten op onze websites weergeven, en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze internetsite voor ons te verrichten.

Google Analytics plaatst een cookie op het informaticasysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep op een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt beheerd en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google Analytics-component doorgeven met het oog op onlinereclame en de afrekening van provisies aan Google. In de loop van deze technische procedure verkrijgt de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere dient om de herkomst van bezoekers en kliks te begrijpen en vervolgens commissieafrekeningen te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit de toegang plaatsvond en de frequentie van de bezoeken van de betrokkene aan onze website. Bij elk bezoek aan onze internetsite worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internettoegang, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via de technische procedure verzamelde persoonsgegevens aan derden doorgeven.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde verhinderen door een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door Google Analytics gebruikte cookies te allen tijde via een webbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verzameling van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en die verband houden met het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en de mogelijkheid om zich daartegen te verzetten. Daartoe moet de betrokkene een browser add-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript dat gegevens en informatie over het bezoek van internetpagina's niet aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-ons wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, dan moet de betrokkene de browser add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Indien de browser add-on door de betrokkene of een andere persoon die tot zijn bevoegdheid behoort, werd verwijderd of uitgeschakeld, is het mogelijk om de herinstallatie of heractivering van de browser add-ons uit te voeren.

De beheerder van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Verdere informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google kunnen worden opgevraagd onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt verder uitgelegd onder de volgende Link https://www.google.com/analytics/.

Gegevensbeschermingsbepalingen van Google reCAPTCHA API

Op deze website heeft de controller componenten van Google reCAPTCHA geïntegreerd om te valideren dat er geen slecht verkeer of bots (verkeerd) gebruik maken van het automatisch vullen en versturen van Contact Formulieren.

Het doel en de dienst van Google reCAPTCHA is het bestrijden van spam en misbruik van de website. Google gebruikt specifieke gegevens en informatie om het gebruik van de website te evalueren en om veiligheid te bieden om verkeerde interactie door slecht verkeer met de website en diensten te voorkomen.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google reCAPTCHA-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de overeenkomstige Google reCAPTCHA-component te downloaden. Meer informatie over Google reCAPTCHA kan worden verkregen onder https://www.google.com/recaptcha. In de loop van deze technische procedure komt Google te weten welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene is ingelogd op een Google-account, herkent Google bij elke oproep naar een subpagina die een Google reCAPTCHA bevat, welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt door Google verzameld en toegewezen aan het desbetreffende Google-account van de betrokkene.

Google ontvangt via de Google reCAPTCHA-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op het moment van de oproep op onze website bij Google is ingelogd; Indien een dergelijke overdracht van deze informatie aan Google voor de betrokkene niet wenselijk is, kan de overdracht worden verhinderd indien de betrokkene zich afmeldt bij zijn eigen Google-account voordat een oproep op onze website wordt gedaan.

De exploitant van de Google reCAPTCHA-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Nadere informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google zijn verkrijgbaar bij https://policies.google.com/privacy en https://policies.google.com/terms.

Gebruikers in de Europese Unie kunnen het EU-beleid inzake gebruikersbetrokkenheid ook vinden op: https://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html

Links van derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet met ons verbonden zijn.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die in verband met websites van derden worden verricht. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat.

Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

Cookies

GS Vertalingen maakt op haar website gebruik van cookies. Door de Dienst te gebruiken stemt u in met het gebruik van cookies. Ons cookiebeleid legt uit wat cookies zijn, hoe wij cookies gebruiken, hoe derden waarmee wij samenwerken cookies kunnen gebruiken op de Dienst, uw keuzes met betrekking tot cookies en verdere informatie over cookies.

Veel interactieve websites en servers maken gebruik van cookies, waardoor wij beter gebruikersgegevens kunnen verzamelen van elke gebruiker die onze website bezoekt. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van zijn unieke cookie-ID.

Wanneer u de website gebruikt en bezoekt, kunnen wij een aantal cookies in uw webbrowser plaatsen. Wij gebruiken cookies om bepaalde functies van de website mogelijk te maken, wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies op de website en wij gebruiken verschillende soorten cookies om de website optimaal te laten functioneren.

Inclusief maar niet beperkt tot:Als u schakelt tussen talen dan gebruiken we cookies voor het beheer om u de beste meertalige ervaring te bieden. Deze cookies en de gekozen voorkeur kunnen worden verwijderd wanneer u de cookiegegevens van uw browser opschoont. Wanneer u gegevens verstrekt via een formulier, zoals op onze contactpagina, kunnen cookies worden ingesteld om uw gebruikersgegevens te onthouden voor toekomstige correspondentie.

Cookies van derden

In sommige speciale gevallen gebruiken wij ook cookies van vertrouwde derden. Het volgende gedeelte geeft aan welke cookies van derden u via deze site kunt tegenkomen. Deze site gebruikt Google Analytics, een van de meest verspreide en vertrouwde analytische oplossingen op het web om ons te helpen begrijpen hoe u de site gebruikt en hoe we uw ervaring kunnen verbeteren.

Deze cookies kunnen bijvoorbeeld bijhouden hoe lang u op de site blijft en welke pagina's u bezoekt, zodat wij boeiende inhoud kunnen blijven produceren. Zie voor meer informatie over Google Analytics-cookies de officiële Google Analytics-pagina: https://www.google.be/intl/en/analytics/ .

Wat zijn uw keuzes met betrekking tot cookies?

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en zo het plaatsen van cookies definitief weigeren. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt en ontstaat een slechte gebruikerservaring op de website.

Als u cookies wilt verwijderen of uw webbrowser wilt instrueren om cookies te verwijderen of te weigeren, bezoek dan de helppagina's van uw webbrowser. Houd er echter rekening mee dat als u cookies verwijdert of weigert te accepteren, u mogelijk niet alle functies die wij aanbieden kunt gebruiken, u uw voorkeuren niet kunt opslaan en sommige van onze pagina's niet goed worden weergegeven.

De volgende links leggen uit hoe u cookies op verschillende webbrowsers kunt configureren:

Raadpleeg voor elke andere webbrowser de officiële website of documentatie van uw webbrowser.

U kunt ook meer te weten komen over cookies op de volgende websites van derden:

Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

GS Vertalingen maakt als verantwoordelijk bedrijf geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering in welke vorm of op welke manier dan ook voor onze diensten of producten.

Wijzigingen in het privacybeleid

GS Vertalingen behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Dit privacybeleid is dan ook aangepast aan het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige website worden toegevoegd, vallen ook onder het Privacybeleid. Deze Privacy Policy is dus aangepast aan het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Wijzigingen zullen steeds vóór hun inwerkingtreding op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. U vindt echter steeds de meest recente versie op deze pagina.

De meest recente versie van dit Privacybeleid vindt u altijd op deze pagina.

Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na de bekendmaking van wijzigingen in dit Privacybeleid houdt aanvaarding van die wijzigingen in.